ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ön jelenleg az https://keramikuskertje.hu/ weboldalt böngészi. Ezen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a törvényi előírásnak megfelelően részletesen tájékoztassuk arról, hogy a kapcsolatfelvétel, folyamán részünkre megadott adatait hogyan kezeljük, illetve milyen módon tudja a megadott adatait bármikor töröltetni adatbázisunkból.

AZ ADATKEZELŐ:

A https://keramikuskertje.hu/ honlap üzemeltetője S.Fehér Anna (adószámos magánszemély), mint (Üzemeltető és Adatkezelő) kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el.
Név / cégnév: S.Fehér Anna
Székhely: 2100 Gödöllő, Hegy utca 23.
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Hegy utca 23.
Adószám: 57677974-1-33
Weboldal megnevezése, címe: https://keramikuskertje.hu/
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://keramikuskertje.hu/adatkezelesi-tajekoztato
E-mail: info@keramikuskertje.hu
Telefon: +36 70 933 0726
Tárhely szolgáltató: CWEB

Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása. A weboldalon összegyűjtött információk és adatokat az Üzemeltető kapcsolattartási és marketing célokra használja, de harmadik félnek nem adja tovább

MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

Kétféle adatgyűjtés történhet. Adatainak gyűjtése mindkét esetben csak az Ön egyértelmű beleegyezését, ráutaló magatartását, ezalatt értem: cookie elfogadása, illetve kapcsolatfelvételi, regisztrációs adatlap kitöltésekor, az Adatkezelési Nyilatkozat elfogadását követően valósul meg.
Anonim böngészési adatok gyűjtése: mint weboldal cookie-kat használ, azon céllal, hogy elemezze a weboldal forgalmát. A cookie-k használatából származó információkat nem adjuk át semmilyen harmadik félnek. A honlapon használt cookie-k nem tárolnak személy szerinti beazonosításra alkalmas információt, Az alkalmazott cookie-kat a böngészőjéből néhány egyszerű lépéssel bármikor letilthatja, vagy lehetősége van eltávolítani őket.

Erről részletes tájékoztatást a következő linkeken kaphat:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Google Chrome

A https://keramikuskertje.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon Ön olyan adatokat is megadhat, amelyek a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]
A felhasználói kapcsolatfelvétel során megadott adatok közül kizárólag a név és az email cím és telefonszám tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és email cím, telefonszám valós) személyes adatnak. Személyes adatok, név, email cím, telefonszám kezelése, amely az https://keramikuskertje.hu honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételt szolgáló adatlap(ok) kitöltését követően valósul meg. Ezen esetekben Önnek az adatlap elküldését megelőzően üres jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia Adatkezelési Nyilatkozatot, anélkül nem küldhető el az adatlap, vagy nem véglegesíthető a feliratkozás. Tehát a kapcsolatfelvételi adatlap kitöltés, és / vagy regisztráció esetén minden olyan természetes személy, aki a honlap üzemeltetőjével kapcsolatfelvételt kezdeményez, egyértelműen hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés időtartama regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig.
Kérheti regisztrációja (személyes adatai) törlését. Erre a következő lehetőség biztosított: a https://keramikuskertje.hu üzemeltetőjének küldött emailben: info@keramikuskertje.hu címen lehet.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az anonim weboldal böngészési adatok a Google Analytics, illetve Google Adwords rendszerek alkalmazásával kerülnek gyűjtésre és kiértékelésre. Erről bővebben az alábbi linken olvashat:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?gl=HU&hl=hu

ADATBIZTONSÁG

A https://keramikuskertje.hu/ a személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.
Az https://keramikuskertje.hu/ tiszteletben tartja, és megóvja a személyes adatokat. A felhasználó adatainak kezelése és használata az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik, minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A Felhasználó a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
• E-mailen: info@keramikuskertje.hu

A Felhasználó kérésére az https://keramikuskertje.hu/ adatkezelője köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást.
A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos helyesbítését, módosítását, illetve törlését 25 napon belül elvégezni. Amennyiben az adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén, az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

ADATKÖZLÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
Amennyiben sérelmesnek véli a https://keramikuskertje/ adatkezelését, panasszal élhet:
• emailben: info@keramikuskertje.hu
• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságcím:
• 1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Honlap: https://www.naih.huemail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A GDPR RENDELET TELJES SZÖVEGE

Az európai általános adatvédelmi rendelet szövege itt megtekinthető pdf formátumban:
https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf

Az Infotv. GDPR-ral összefüggő módosítását követően hatályos változata (2018.07.26.), sárgával kiemelve azokat a részeket, amelyeket a GDPR szerinti adatkezelések esetén kell alkalmazni.
A fehér hátterű szövegrészek (pl. fogalmak, jogalapok) nem alkalmazhatók a GDPR hatálya alá eső adatkezelésekre:
https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/Infotv.m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s07.27..pdf
Forrás: https://www.adatvedelmirendelet.hu

Gödöllő, 2022. április 12.